Facebook Pixel

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Начало / Актуално / ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Дата на публикуване : 26.07.2023

 

"ИНДУМАТИК" ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа (МИР) Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.005-5117-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по процедура чрез подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Проектът е финансиран от Механизъм за възстановяване и устойчивост (Национален план за възстановяване и устойчивост), и е на обща стойност 20000,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 20000,00 лв. (европейско съфинансиране). Проектът стартира на 24.07.2023 г. и е със срок за изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация и интеграция на дигиталните технологии в дейността на фирмата, повишаване на нивото на организация на процесите и дейностите в компанията, до повишаване на нейната киберсигурност, както и до развитие на потенциала на „Индуматик“ ООД за устойчивост и растеж.

Целите на проекта ще се постигнат чрез Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИНДУМАТИК" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване (СНД).